پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای 15712 متر لوله گذاری پلی اتیلن 60psi جهت گازرسانی به روستاههای محور مله خان شهرستان دلفان

تجدید مناقصه

1397.3400

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان لرستان / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی