پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین وسیله نقلیه جهت ایاب وذهاب پرسنل در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مناقصه

1397.3286

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.