پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت خارگ و بوشهر

مناقصه

1397.3289

شرکت ملی نفت ایران / سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت