پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

برون سپاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری شهرستان فاروج

مناقصه

1397.3305

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان شمالی