پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0212 مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 316 مسجد سلیمان

مناقصه

1397.3337

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب