پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0213 مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 67 آغاجاری

مناقصه

1397.3340

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب