پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تجدید مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب در سایزهای مختلف

تجدید مناقصه

1397.3341

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.