پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه تامین خدمات خودروی استیجاری ستاد شرکت انتقال گاز

مناقصه

1397.3347

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.