پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای عملیات گازرسانی به شبکه های توسعه یافته شهررستان لردگان در سال 97-98 شامل موارد مندرج در متن آگهی ( مناقصه عمومی )

مناقصه

1397.3355

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی