پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک عرصه ایستگاه تقلیل فشار روستاهای شوش آباد و طارند بالا شهرستان پیشوا

تملک

1397.3322

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - اسکن متن 416.08 4c3d5a0d-9401-40fd-b1bd-aa4a92f417d7.jpg
آگهی - شوش آباد 536.32 c5fc30d4-5d98-464c-ba85-e11490f2d374.jpg