پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

درج آگهی مناقصه تأمین خدمات خودروهای استیجاری ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران

مناقصه

1397.3358

شرکت ملی گاز ایران / حوزه مدیریت عامل

شرکت ملی گاز ایران / حوزه مدیریت عامل / روابط عمومی