پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجاره یک فروند شناور تدارکاتی

مناقصه

1397.3374

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 970801ات 711.98 fa1063c0-21da-4af7-b400-86ccb6752977.gif
آگهی - 97080ات 544.90 e651dabd-e94e-4b8a-83c3-648dcb461f93.gif