پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید یک قلم P/F HIMA PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه

1397.3379

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس