پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید شش قلم PRESSURE GAUGE مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس

مناقصه

1397.3380

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز پارس