پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ساخت و نصب 2000 انشعاب پلی اتیلن در شهرستان گرمی

مناقصه

1397.3388

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اردبیل