پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مزایده عمومی شماره خ‌ن‌م/707 /97 مربوط به فروش مته‌های کاجی مستعمل واقع در انبار حفاری دالان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مزایده

1397.3316

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران