پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

37500 متر خط تغذیه سیرجان

تجدید مناقصه

1397.3325

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.