پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

41 کیلومتر شبکه کرمان

تجدید مناقصه

1397.3326

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.