پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0204 مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 66 بی بی حکیمه

مناقصه

1397.3370

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب