دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و سیستم حفاظت کاتدیک و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی 7 روستای محور میرزا حسام شهرستان چایپاره

مناقصه

1397.3884

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان آذربایجان غربی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.