جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 20 سال 97 مربوط به حفاظت و و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان بوشهر

مناقصه

1397.3888

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر