جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات فضای سبز و تنظیفات محوطه پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی

تجدید مناقصه

1397.3895

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی