جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9680025 خرید COOPER-BESSEMER

مناقصه

1397.3843

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب