جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9580012 خرید BROWN BOVERI- SULZER

مناقصه

1397.3844

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب