جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9640001خرید TUBING 4-1/2 IN GRADE L80 SEAMLESS

مناقصه

1397.3845

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب