جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره س – 97 -22 " بهینه سازی سیستم کنترل باکس های خط لوله 30 اینچ کازرون - شیراز " (87270023)

مناقصه

1397.3874

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه پنج عملیات انتقال گاز