شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه دو مرحله ای شماره 350/97 م م خرید قطعات یدکی قطعات یدکی شیر های کنترلی (IPC) جهت منطقه دارخوین “

مناقصه

1397.3880

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز اروندان