جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه دو مرحله ای شماره 352/97 م م خرید کارتهای الکترونیکی سیستم DCS جهت منطقه عملیاتی دارخوین P/F “ABB” PLANTGUARD INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM ( DSD & F & G )

مناقصه

1397.3882

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز اروندان