شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه دو مرحله ای شماره 351/97 م م خرید RADAR TRANSMITTERجهت منطقه عملیاتی دارخوین

مناقصه

1397.3885

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز اروندان