جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تجدید مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ در سطح ناحیه گازرسانی بردسکن

تجدید مناقصه

1397.3890

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی