جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تابلوی برق فشارضعیف

مناقصه

1397.3891

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمارون