جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تجدید مناقصه گازرسانی به صنایع محور شهرستان گناباد

تجدید مناقصه

1397.3892

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی