جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مناقصه گازرسانی به صنایع محور غرب استان خراسان رضوی با اولویت شهرستانهای جوین،جغتای و خوشاب

تجدید مناقصه

1397.3893

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی