شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید مخزن سیار ذخیره نفت همراه با کفی

مناقصه

1397.3910

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران