شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

24 قلم انواع تجهیزات ابزار دقیق

مناقصه

1397.3912

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران