شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به انجام خدمات تهیه و طبخ و سرو سه وعده غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای دشت گز

تجدید مناقصه

1397.3915

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران