شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تعمیر، نگهداری واصلاح شبکهkv 20 وشبکه برق فضاهای شهری وروشنایی معابر در سطح منطقه پارس یک

مناقصه

1397.3916

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس