جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید جاذب های غیر فعال ( passive sampler btex,no2,so2)شماره مناقصه "25/97"

مناقصه

1397.3917

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس