شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

واگذاری خدمات پشتیبانی نواحی سنقر

مناقصه

1397.3922

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.