شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به محور دشت دیره

مناقصه

1397.3925

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.