جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بازسازی و بهسازی فونداسیون ایستگاه 370 پاریز

مناقصه

1397.3869

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه شش عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - مناقصه پاریز 797.74 e7813cfb-df5f-4a8e-af0a-ad5dfbb012f2.jpg
آگهی - مناقصه پاریز 797.74 1c3c9588-b3cd-476e-ba74-6f69778d6da2.jpg