جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه برونسپاری تاسیسات تقویت فشار صفاشهر 4

مناقصه

1397.3886

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران