جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران - مناقصه دو مرحله ای شماره 356/97 م م خرید شیرهای ایمنی SARASIN جهت منطقه عملیاتی دارخوین SARASIN SAFTY RELIEF VALVES FLANGED REF. SARASIN-RSBD

مناقصه

1397.3902

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز اروندان