شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای درخواست شماره 9700142- 48 مربوط به تامین قطعات فیشر روزمونت کمپرسورهای گازی ترموداین

مناقصه

1397.3919

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازکارون