شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

نگهداری و تعمیرات تاسیسات تهویه(مناقصه عمومی 97/1650/27)-منطقه لرستان

مناقصه

1397.3924

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران