شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پشتیبانی و نگهداشت توربین های گازی

مناقصه

1397.3934

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره