جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9730063 خرید اکسی پلیمر

مناقصه

1397.3939

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب