شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 776 خرید SET OF ROTORS

مناقصه

1397.3940

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب