جمعه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9630201 خرید گل روغنی

مناقصه

1397.3942

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب