شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9630189 خرید اکسی پلیمر

مناقصه

1397.3943

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب